Проект № BG-RRP-3.004-0248 „Технологична модернизация в предприятието“, „TETAMAT“ ЕООД

Като бенефициент по договор за финансиране и в изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-0248 „Технологична модернизация в предприятието“, „TETAMAT“ ЕООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет:

 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материални активи:

ОП № 1: Обработващ център - 1 брой;

ОП № 2: CNC Струг - 1 брой;

ОП № 3: CNC Рутер - 1 брой;

Публична покана

Методика за оценка

Оферта_ПМС 80

Проект на договор

Декларация_кандидати

Изисквания_оферти

4415 Zvanichevo,  Stopanski dvor  42°11'09.1"N 24°15'29.6"E
We believe in the value of people and we are convinced that an organization can work only thanks to the union of motivated professionals, with great sense of responsibility and who can empathize with the customer.
If you think you have these characteristics and want to find out how we do business, send us your application to our address.